Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu na 2014 rok

 

Wykonanie budżetu za 2014 r. I część

 

 

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2014 rok -PDFzał. 1 opisówka.pdf


Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok -PDFzał. 2 dochody.pdf


Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok -PDFzał. 3 wydatki.pdf


Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2014 rok -PDFzał. 4 inwestycje.pdf

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 rok -PDFzał. 4a środki niewygasające 2013 rok.pdf


Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2014 rok -PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf


Plan i wykonanie za  2014 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych- PDFzał. 6 doch. własne.pdf

Plan i wykonanie za   2014 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -
PDFzał. 7 GFOŚ.pdf

Plan i wykonanie za 2014 rok dochodów i wydatkóow związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego -
PDFzał. 8 przystanki.pdf

Plan i wykonanie za 2014 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii - PDFzał. 9 profilaktyka.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu  administracji rządowej - wykonanie za  2014  rok -PDFzał. 10 dotacje zlecone.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy – za 2014 rok -PDFzał. 10a dotacje na własne.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków-edukacja-program rządowy - za 2014 rok   - PDFzał. 10b dotacje na edukacyjne.pdf

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za  2014 rok -PDFzał. 10c - porozumienia.pdf

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2014 r -PDFzał. 11 dotacje dla publicznych.pdf

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2014 r -PDFzał. 11a dotacje dla niepublicznych.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2014 r -  z podziałem na jednostki wykonujące zadanie  -PDFzał. 12 szkoły.pdf

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2014 roku -PDFzał. 12a-ośw.pdf

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok -PDFzał. 13 Fundusz sołecki.pdf

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatkow z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok -
PDFzał. 14 opłaty za gospodarowanie.pdf

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2014 rok -PDFzał. 15 młodociani.pdf

 

 

Wykonanie budżetu za 2014 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2014 rok - część opisowa -PDFzał. nr 16 opis WPF.pdf

Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  -PDFzał. nr 17 - WPF.pdf

Wykaz  przedsięwzięć do WPF -PDFzał. nr 18 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf 

 

 

Wykonanie budżetu za 2014 r. III część


Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec -PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2014.pdf

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO – ZBIORCZO -PDFwartościowo tab. 1.pdf

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab 1 ( kor.).pdf
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO -PDFilościowo tab. 3.pdf

 

 

 

 

 

 

  

Wersja XML