Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu na 2013 rok

Wykonanie budżetu za 2013 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2013 rok - PDFzałącznik 1 opisówka.pdf

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok - PDFzałącznik 2 dochody.pdf

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok - PDFzałącznik 3 wydatki.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2013 rok - PDFzałącznik 4 inwestycje.pdf

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. -PDFzałącznik 4a - środki niewygasające na 2013 rok.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2013 rok - PDFzałącznik 5 przychody i rozchody.pdf

Plan i wykonanie za  2013 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych  -PDFzałącznik 6 doch. własne.pdf

Plan i wykonanie za   2013 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - PDFzałącznik 7 GFOŚ.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu  administracji rządowej - wykonanie za  2013  rok -PDFzałącznik 10 -dotacje zlecone.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy – za 2013 rok - PDFzałącznik 10a dotacje na własne.pdf

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za  2013 rok - PDFzałącznik 10c - porozumienia.pdf

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2013 r. -PDFzałącznik 11 dotacje dla publicznych.pdf

Zarządzenie 38/2014 - PDFzarządzenie 38-2014.pdf

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2013 r. - PDFzałącznik 11a dotacje dla niepublicznych.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2013 r -  z podziałem na jednostki wykonujące zadanie  - PDFzałącznik 12 szkoły.pdf

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2013 roku - 

PDFzałącznik 12a-ośw.pdf

Plan i wykonanie za  2013 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - PDFzałącznik 9 profilaktyka.pdf

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2013 rok - PDFzałącznik 13 młodociani.pdf

Plan i wykonanie-transport drogowy 2013 - PDFzałącznik 8 przystanki.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków-edukacja-program rządowy - 2013  - PDFzałącznik 10b dotacje na edukacyjne.pdf

 

Wykonanie budżetu za 2013 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2013 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 14 opis.pdf

Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 1.pdf

Wykaz  przedsięwzięć do WPF -  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

 

Wykonanie budżetu za 2013 r. III część


Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFinf. o stanie mienia - inf. opiosowa.pdf

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO – ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 1.pdf

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 2.pdf

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO - PDFilościowo tab. 3.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marianna Ludkiewicz
Data wytworzenia: 2014-05-05

 

Wersja XML