Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu na 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok - PDFzałącznik 1.pdf,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok - PDFzałącznik 2.pdf,

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2009 rok - PDFzałącznik 3.pdf,

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2009 r. -PDFzałącznik 4.pdf,

Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - PDFzałącznik 4a.pdf,

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 - PDFzałącznik 4b.pdf,

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie za 2009 rok, wykonanie dotacji i wydatków budżetowych za 2009 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za 2009 rok - PDFzałacznik 5 5a 5b- wersja 2 (3) (2).pdf,

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31-12-2009 r. -  PDFzałącznik 6.pdf,

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2009 roku z podziałem na jednostki wykonujące zadanie - PDFzałącznik 7.pdf,

Wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2009 roku - PDFzałącznik 7a.pdf,

Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2009 roku - PDFzałącznik 7b.pdf,

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok - PDFzałącznik 8.pdf,

Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2009 roku - PDFzałącznik 9.pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2009 roku - PDFzałącznik 10.pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program "Uczeń na Wsi) za 2009 rok - PDFzałącznik 10a.pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2009 roku - PDFzałącznik 10b.pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku - PDFzałącznik 11.pdf,

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
za 2009 rok - PDFzałącznik 12.pdf.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna-Rudko
Data wytworzenia: 2010-05-04
Wersja XML