Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 14 czerwca 2022 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX, L, LI, LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie dzierżawy nieruchomości (dz. nr 30 o pow.0,1687 ha, poł. obr.3 Nowogrodźca);
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/190/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
 3. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/316/22 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 4. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/362/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych;
 5. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec”;
 6. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowogrodziec bez względu na miejsce ich zamieszkania.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live


PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 29 czerwca 2022 r.  o godz. 9:30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  1. prezentacja raportu;
  2. debata nad raportem o stanie gminy:
 1. wystąpienia mieszkańców,
 2. stanowiska Klubów Radnych,
 3. indywidualne wystąpienia radnych,
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2021 rok:
 1. przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 2. przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
 1. o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2021 rok,
 2. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;
 1. dyskusja;
 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2021 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Wersja XML