Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego

PDFWniosek o odpis Aktu Urodzenia; Aktu Małżeństwa; Aktu Zgonu.pdf
PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska.pdf

świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

PDFwniosek 01.pdf
 

Ewidencja ludności

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZgłoszenie wyjazdu poz granice Rzecypospolitej Polskiej.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wielojęzycznym forzmularzu.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf

PDFKlauzula Informacyjna - Ewidencja ludności.pdf

 

Rejestr wyborców

PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Rejestr wyborców.pdf

 

Sprawy wojskowe

PDFWniosek o wypłatę świadczenia za odbyte ćwiczenia wojskowe.pdf
PDFZaświadczenia do zakładu pracy i z prowadzenia działalności gospodarczej.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Sprawy wojskowe.pdf

 

Działalność gospodarcza

Wnioski dostępne na stronie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

PDFKlauzula informacyjna - CEIDG.pdf

 

Dowody osobiste

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - edytowalny.pdf
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego 2.0 - 2022.PDF
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf

DOCXKlauzula informacyjna RODO - Dowody Osobiste.docx
 

 

Rejestr danych kontaktowych

PDFWniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych.PDF


DOCXKlauzula informacyjna RODO - Rejestr Danych Kontaktowych.docx
 

 

Organizacje pozarządowe

DOCX1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx
DOCX2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
DOC3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.doc
DOCX4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx
DOCX5. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego.docx
DOCX6. Aktualizacjia kosztorysu realizacji zadania publicznego.docx
DOCXInstrukcja wypełnienia oferty.docx
DOCXOświadczenie członka - wolontariusza.docx
DOCZobowiązanie oferenta - wzór.doc

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (katering).pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

 

Obiekty noclegowe

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Opis obiektu.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Obiekty noclegowe.pdf

 

Rejestr Instytucji Kultury

PDFWniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.pdf
PDFWniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury.pdf

 

Zgromadzenia

PDFZawiadomienie o zgromadzeniu.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Zgromadzenia.pdf

 

Materiały pirotechniczne

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Materiały pirotechniczne.pdf

Informacja publiczna

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe

RTFOświadczenie majątkowe - radny.RTF
PDFOświadczenie majątkowe - radny.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - wójt....pdf
RTFOświadczenie majątkowe - wójt....rtf

 

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf
PDFWniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.pdf
PDFWniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf
PDFWniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego 2022.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.pdf
PDFWniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf

 

Działki przeznaczone na cele warzywnicze

PDFWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf
PDFWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf
PDFWniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf

 

Podatki i opłaty lokalne

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

PDFWniosek o ulgę nabycia.pdf
PDFWniosek o zaliczenie nadpłaty na inne konto.pdf
PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf
 

PDFWniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.pdf
PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki.pdf

PDFWniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.pdf
 

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego

PDFDodatkowe oświadczenie dla osób prawnych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf
PDFFormularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
PDFOświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf

 

Formularze przy ubieganiu się o pomoc publiczną i pomoc de minimis

PDFFormularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie.pdf
PDFFormularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
PDFOświadczenie.pdf

 

Formularze z zakresu drogownictwa

PDFWniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFWniosek o ustawienie reklamy.pdf
PDFWniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.pdf

 

Planowanie przestrzenne

PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.pdf
PDFWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.pdf
PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności z m.p.z.p.pdf
PDFWniosek ozmianę w SUiKZP lub MPZP.pdf

 

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

PDFZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
PDFKlauzula informacyjna - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFDeklaracja - 2021.pdf

PDFZałącznik O.pdf
PDFZałącznik W.pdf

PDFObjaśnienie, jak uzupełnić deklarację - gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

PDFWniosek o zliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).pdf
 

 

Zezwolenia i zgłoszenia

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zwierzętami.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyh i transportu nieczystości ciekłych.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf
PDFZgłoszenie - Usunięcie drzewa.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Usunięcie drzewa.pdf

PDFOświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.pdf
PDFWniosek o usuniecie drzew.pdf
 

PDFKlauzula informacyjna - Usunięcie drzewa.pdf
PDFKlauzula informacyjna - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zwierzętami.pdf
PDFKlauzula informacyjna - Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.pdf
 

 

Wyroby zawierające azbest

DOCXInformacja o wyrobach zawierających azbest.docx
DOCXInwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx
DOCXOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx
 

Wersja XML